SON DAKİKA
hava
Advert
Google News

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) TEDARİK VE LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Son Güncelleme :

2023-04-14

TDLYPM-73 TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 2021 Yılı Üretim Kampları Ve Kamplara Bağlı İstasyonlarda Ana ve Tali Kuyu Yollarının Bakımı ve Tesislerde Muhtelif Yapım İmalatları yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  

İKN

:

2020/660373

        

1-İdarenin

a) Adı

:

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) TEDARİK VE LOJİSTİK DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Söğütözü Mah. 2180. Cad. No.10 06530 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122072000 - 3122869073

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

          

a) Adı

:

TDLYPM-73 TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 2021 Yılı Üretim Kampları Ve Kamplara Bağlı İstasyonlarda Ana ve Tali Kuyu Yollarının Bakımı ve Tesislerde Muhtelif Yapım İmalatları

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Alt temel 76.000,00 ton, Stabilize 75.000,00 Ton, Blokaj 50.000,00 Ton, Sert kaya kazılması 50.000,00 M3, yumuşak kaya kazılması 49.400,00 m3 vb.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı sahalar ile gerektiğinde merkez tesisler olmak üzere Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak vs. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki iller

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 140 (YüzKırk) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

    

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.01.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İHALE BİNASI (Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:10 Çankaya/Ankara)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

19.06.2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyim Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair tebliğde belirtilen  A / V Grubu İşler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

                                                                                                         

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı Unsur Puanı

MAKİNA İLE KIRILMIŞ ELENMİŞ OCAK TAŞI /ALT TEMEL MALZEMESİ (KALKER VEYA BAZALT ) TEMİN EDİLMESİ, 50 KM KADAR NAKLİ, SERİLMESİ, VİDANJÖRLE SULANMASI, LASTİK TEKERLEKLİ VE TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLERLE SIKIŞTIRILMASI ( BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

13,46%

20,2%

8,42

MAKİNA İLE STABİLİZE TEMİN EDİLMESİ , 50 KM KADAR NAKLİ, SERİLMESİ, VİDANJÖRLE SULANMASI, LASTİK TEKERLEKLİ VE TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLERLE SIKIŞTIRILMASI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

10,71%

16,07%

6,7

MAKİNE İLE OCAK TAŞI / BLOKAJ TEMİN EDİLMESİ, 50 KM KADAR NAKLİ, SERİLMESİ, TİTREŞİMLİ SİLİNDİRLERLE SIKIŞTIRILMASI (MALZEMESİNİN % 30 0-25 CM ARASI ,MALZEMENİN % 30 KISMI 25-50 CM ARASI , MALZEMENİN % 40 KISMI 50-100 CM ARASI ) (BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

6,29%

9,43%

3,93

MAKİNE İLE PATLAYICI MADDE KULLANMADAN SERT KAYA KAZILMASI ( 500 MT. RÖPRİZ DAHİL) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

4%

6%

2,5

MAKİNE İLE PATLAYICI MADDE KULLANMADAN YUMUŞAK KAYA KAZILMASI ( 500 MT. RÖPRİZ DAHİL) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

2,82%

4,24%

1,77

MUD-PİT HAVUZLARININ KAPATILMASI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

4,87%

7,31%

3,05

C25 BASINÇ DAYANIMLI HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (NAKLİYE VE POMPA DAHİL) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

13,32%

19,98%

8,33

C25 BETONARME BETONU EL İLE (YIKANMIŞ ELENMİŞ KUM ÇAKIL İLE) İMALAT VE DÖKÜMÜ (TÜM İŞÇİLİK VE NAKLİYELER DAHİL) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,69%

1,03%

0,43

Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI (TÜM İŞÇİLİK VE NAKLİYELER DAHİL) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

3,55%

5,33%

2,22

HASIR DEMİR Q 131/131 (TÜM İŞÇİLİK VE NAKLİYELER DAHİL) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

3,55%

5,33%

2,22

DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,46%

0,67%

0,28

AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,3%

0,43%

0,18

ARAZÖZ İLE SULAMA YAPILMASI (BİR VE İKİNCİ BİRİM FİYAT KALEMLERİNİN HARİCİNDE GEREK DUYULMASI HALİNDE )BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,19%

0,27%

0,11

3 MM KALINLIKTA ELASTOMER ESASLI (-20 SOĞUKLUKTA BÜKÜLMELİ) POLYESTER KEÇE TAŞIYICILI POLİMER BİTÜMLÜ MEMBRAN TEMİNİ, NAKLİ VE SERİLMESİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,78%

1,18%

0,49

DİKENLİ TEL ÖRGÜ YAPILMASI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,32%

0,48%

0,2

ÇEŞİTLİ DEMİR VE SAC PROFİLLERDEN MUHTELİF İMALATLAR YAPILMASI İŞİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,14%

0,22%

0,09

YOL VE YÖN LEVHALARININ İMALATI VE MONTAJI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,008%

0,012%

0,01

KAZICI YÜKLEYİCİ 100 HP BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,67%

1,01%

0,42

KAMYON 320 HP BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,67%

1,01%

0,42

EKSKAVATÖR PALETLİ 260 HP BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,93%

1,39%

0,58

TİTREŞİMLİ SİLİNDİR İ( Librasör gücü en az 25 – 30 bar özellikli ve 8 ile 10 ton ağırlığında ) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,45%

0,67%

0,28

GREYDER (GREYDERLE YOL - REGLAJ İŞLERİ VE KIŞ AYLARINDA KAR YAĞIŞI OLMASI HALİNDE KARLA MÜCELE KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPILMASI )(ARAÇLARIN ADEDİ İDARENİN TALEBİ ÜZERE ÜÇ ADEDE ÇIKARILABİLECEKTİR)

2,76%

4,14%

1,72

0-50 KM İŞ MAKİNASI NAKLİYESİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

1,25%

1,87%

0,78

51-100 KM İŞ MAKİNASI NAKLİYESİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

1,15%

1,73%

0,72

>101 KM İŞ MAKİNASI NAKLİYESİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,94%

1,4%

0,58

ÇİMENTO ( 50 KG) MALZEME TEMİNİ VE SERİLMESİ İŞLEMLERİ (DÖKME-SERME-KARIŞTIRMA VS. ) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

1,66%

2,5%

1,04

KİREÇ (25 KG ) MALZEME TEMİNİ VE SERİLMESİ İŞLEMLERİ(DÖKME-SERME -KARIŞTIRMA VS. ) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,4%

0,6%

0,25

YOL KENARINA OTOKORKULUK BARİYER YAPILMASI KGM/3780/1 BENZERİ ( DODAN KAMP YOLU İLE RAMAN KAMP YOLUNA YAPTIRILACAKTIR) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,24%

0,36%

0,15

UV DAYANIMLI 1.5 MM JEOMEMBRAN TEMİNİ VE SERİLMESİ ( 6 METRE GENİŞLİĞİNDE) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

1,14%

1,72%

0,71

BETON BÜZ ( DONATILI ) Q60 CM – Q80 CM TEMİNİ NAKLİYESİ VE YOLLARA MENFEZ OLARAK DÖŞENMESİ (200 MT Q60 CM.- 100 M Q80CM.) BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,89%

1,33%

0,55

60 CM X 60 CM EBATLARINDA PORSELEN KARO SERAMİK TEMİNİ BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,32%

0,48%

0,2

GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,56%

0,84%

0,35

MARSİLYA TİPİ KİREMİT ( ADET )BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,11%

0,17%

0,07

SICAK DALDIRMA 1.5 MM KALINLIĞINDA PASLANMAZ GALVANİZ SAÇTAN YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI VE MONTAJI (1.5 MM KALINLIĞINDA BÜKÜLMÜŞ TOPLAN GENİŞLİĞİ ( 6 + 11+13 + 11 +3 ) = 44 CM.BİRİM FİYAT TARİFİNDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE

0,4%

0,6%

0,25

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                       Basın: ILN01273931