SON DAKİKA
hava
Advert
Google News

BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN KİRALAMA İHALE İLANI

Son Güncelleme :

2023-05-03

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Belediyemize ait Pazaryeri mahallesi İlçe otogarında  220 m² alana sahip 1 adet kaferya,78 m² toplam alana sahip 12 kabinden oluşan  Bay, Bayan WC si, ile Çarşı mahallesi Alotevşo semt pazarında bulunan 8 Kabinden oluşan 1 adet Bay Bayan WC si, 2886 Sayılı kanunun 35. Maddesinin a bendi  uyarınca Kapalı teklif usulü ile 3 (Üç) yıl süre ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

2. İHALE TARİHİ/SAATİ VE YERİ : Kiralama İhalesi 24/12/2020 Perşembe günü saat 10.00’da başlayarak 15 dakika ara ile  Batman Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

3. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

                    

Sıra    No

Mahallesi

Bulunduğu Yer

Yüz ölçümü (m2)

Muhammen Bedel  İlk Yıl  (TL)

Geçici teminat (TL)

Ana Faaliyet Konusu

1

Pazaryeri mahallesi ilçe otogarı

Kafeterya

Toplam

220 m²  

 

21.000

 

2100

Sıcak soğuk içecek

 

2

Pazaryeri mahallesi ilçe otogarı

12 Kabin Bay Bayan WC

Toplam

78 m²  

 

9.840

 

1.000

Levabo Bay Bayan WC

3

Çarşı mahallesi Alotevşo pazarı

8 kabin Bay Bayan WC

Toplam 

55 m²

 

6.000

 

600

Levabo Bay Bayan WC

4. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü kiralama servisinde bedelsiz görebilir, ihaleye girecekler Taşınmaz mal kira şartnamesini Batman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL. (ikiYüz elli Türk Lirası) ücret karşılığında satın almaları zorunludur.

5. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

1) Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir makbuz

     Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Evrak alınarak (T.Halk Bankası TR 520001200967500016000020)   Hesabına yatırılacaktır.

3) Batman Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge.

 4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı Fotokopisi veya sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış)

5) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge

6) Gerçek kişiler vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

8) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

9) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

10) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3,4, 5, 6 ve 7. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

11) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

12) İştirakçilerin teklif dosyalarını en geç 23/12/2020 tarihinde saat 17.00 den önce Mali hizmetler müdürlüğü kiralama servisine teslim etmesi zorunludur.

13) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

            İlan olunur.                                                                                                  Batman Belediyesi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de                       Basın: ILN01275711